CÉGNÉV: DR.KALÁN JÚLIA
SZÉKHELY: 1037.BP. KIRÁLYLAKI ÚT 67.
ADÓSZÁM: 63749937-1-41
NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 7334725
KÉPVISELI: DR.KALÁN JÚLIA

ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ: DR.KALÁN JÚLIA
ELÉRHETŐSÉGE: info@drkalan.hu

Jelen Szabályzat a Vállalkozás adatkezelési tevékenységének belső szabályait tartalmazza AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK – (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) – való megfelelés céljából.

A Szabályzat megállapítása és módosítása az Dr. Kalán Júlia hatáskörébe tartozik.

Budapest , 2018. május hó. 25 napján

TARTALOM

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Szabályzat célja: Átlátható, ellenőrizhető intézkedéseket hozzanak az adatok biztonsága érdekében.
A Szabályzat hatálya: Kiterjed a rendelőben dolgozó orvosra és asszisztensre.
Fogalommeghatározások: Érintett azonosítására szolgáló bármilyen adat.

2. MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK

Munkaügyi, személyzeti nyilvántartás: A munkáltató a munkavállaló személyes adatait a munkaszerződés teljesítése érdekében kezeli, a munkaviszonyból eredő adó-, járulékkötelezettség teljesítése érdekében adatfeldolgozó számára átadja. A személyes adatokat papiralapon zárt szekrényben tárolja.

3. JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK

Egészsgügyi adatok kezelése: 1997. évi CLIV.Törvény az egészség- ügyről és az 1997.évi LXXXIII.Törvény az egészségbiztosításról alapján történik.
Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából: 2000.évi C. törvény a számvitelről és 2007.évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról – alapján történik.

4. ADATBIZONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Adatbiztonsági intézkedések: A számítógépes programot jelszóval, tüzfallal és virusvédelemmel védjük. A papiralapú dokumentációt zárható szekrényben tároljuk – csak az orvos és asszisztens fér hozzá.

5. ADATFELDOLGOZÓ TEVÉKENYSÉGE

Adatfeldolgozó tevékenységek: a magánrendelés könyvelési szolgáltatást vesz igénybe. Az átadott adatok alapján a könyvelő az utasításokat hajtja végre.
Adatfeldolgozói garancianyújtás: A könyvelő nyilatkozik arról, hogy az adatbiztonsági intézkedéseket megteszi.

6. ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

Amennyiben incidens történik haladéktalanul, de legkésőbb 72 órán belül értesítjük a NAIH-t és amennyiben nagy mérvű az incidens az érintettet is értesítjük.

7. AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAI

Az érintettnek joga van az adatok hozzáféréséhez, helyesbítéséhez és incidens esetén panasz benyújtásához.

8. AZ ÉRINTETT KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE, AZ ADATKEZELŐ INTÉZKEDÉSEI

Intézkedések az érintett kérelme alapján: Ha valaki az adatait kéri tőlem, a info@drkalan.hu email címen tudja megtenni, de legkésőbb 30 napon belül intézkedem a kiadásról

MELLÉKLETEK

1. melléklet Betegfelvételi lap
2. melléklet Adatkezelési tájékoztató